Flexibelt till Tradenom

Siktar du på att bli tradenom men önskar en mer flexibel lösning att ta dig i mål?
Flexibelt till tradenom med start hösten 2022 är kanske det du söker!


Här erbjuder vi: 

SNABBA OCH FLEXIBLA STUDIER PÅ DISTANS VIA ÖPPNA YRKESHÖGSKOLAN


Du kan börja på genast, via öppna yrkeshögskolan, och läsa de moduler du behöver. 
Du hittar närmare information om kurser vi erbjuder under läsåret 2022-2023 och tidtabeller nedan.
Efter minst 30 avlagda studiepoäng kan du söka in via separat antagning för examensstudier eller välja att studera vidare inom Öppna YH.

Om du bara vill fortbilda dig genom att läsa separata kurser går det också bra. 

Studieupplägget för tradenomexamen
För tradenomexamen krävs 210 studiepoäng. Dessa består av grundstudier, yrkesstudier och inriktade yrkesstudier. Dessutom ska man också ha praktik, valfria studier, forsknings- och utvecklingsmetoder samt ett examensarbete.

Vi tar tillvara tidigade studier och erfarenhet
Inom utbildningen flexibelt till tradenom kan vi ta till vara det mesta av dina tidigare studier och relevant arbetserfarenhet samt omsätta det i studiepoäng. Vi gör en individuell studieplan för dig beroende på vad du redan studerat och vad du har för arbetserfarenhet. Vi validerar tidigare studier så att du inte behöver gå hela kurser i ämnen du redan behärskar. Det betyder att du kan förkorta din studietid om du har mycket studier och erfarenhet bakom dig.

Du kan välja att fördjupa dig inom ekonomiledning eller kommunikation.
Kurserna inom inriktade studierna kräver dock förkunskaper från grund- och yrkesstudier för att kunna ta till sig kursinnehållet. Relevant arbetserfarenhet eller tidigare studier räknas också som förkunskaper.

Avgifter:
100 euro per termin.

---------------- 

(Scrolla ner för att se de kurser som pågår hösten 2022)

Introduktion till högskolestudier 1 sp FEV18TB01

Självstudiekurs

Lärare: Anna-Lena Berglund

Mål

Studerande:

 • Studerande känner till sin egen högskola, sin bransch och reflekterar över sina karriärmöjligheter.
 • Studerande besitter de studiefärdigheter som krävs för studier vid högskola, inser sin roll som studerande samt kan arbeta i team med andra.

Innehåll:                                                                                                 

 • Högskolans olika tjänster
 • Branschkännedom och personliga karriärmål
 • Studieteknik
 • Teambuilding 

 

IT-verktyg 5 sp FEV18TB03

Självstudiekurs

Lärare: Katarina Sandström 

Mål

Studerande:

 • Känner till Novias IT-tjänster
 • Kan använda textbehandlingsprogam
 • Kan grunderna i att använda ett kalkyleringsprogram
 • Kan använda program för att visualisera muntliga presentationer
 • Har förståelse för databashantering

Innehåll:

 • Novias IT-tjänster och nätverk
 • Textbehandlingsprogram
 • Kalkylprogram
 • Presentationsprogram
 • Databaser 

 

Ekonomi och företagsamhet 5 sp FEKÅ19TPE03

Självstudiekurs

Lärare: Thomas Sabel

Mål

Studerande:

 • Inser betydelsen av en kundorienterad affärs- eller verksamhetsidé.
 • Kan använda verktyg för affärs- och verksamhetsutveckling.
 • Känner till etableringsprocessen för företag och föreningar i Finland.
 • Förstår vad ett entreprenöriellt förhållningssätt innebär.
 • Kan koppla hållbarhet till affärsutveckling.

 

Marknadsföringens grunder 5 sp FEKÅ19TPE05

Självstudiekurs

Lärare: Kim Friman

Mål

Studerande:

 • Behärskar grundläggande teori inom marknadsföring.
 • Förstår hur man skapar värde för kunden.
 • Vet hur man genomför kundsegmentering.
 • Kan välja rätt kanaler för att nå målgruppen med sitt budskap.

 

Att leda kundrelationer 5 sp FEKÅ19KM01

Självstudiekurs

Lärare: Johanna Tidström

Mål

Studerande:

 • Vet hur man tillämpar teoretiska modeller och processer för utveckling av kundrelationer.
 • Kan analysera och utveckla kundlönsamhet.
 • Förstår vikten av att använda informationssystem för att hantera kundrelationer.
 • Kan utveckla ett kundfokuserat värdeerbjudande.

 

Projekthantering 3 sp FE21FL01

Självstudiekurs, kursen öppnar 1.10.2022

Lärare: Rolf Gammals

Mål

Studerande:

 • Vet hur man planerar, genomför, rapporterar, presenterar och utvärderar projekt
 • Kan använda verktyg inom projektplanering och -hantering
 • Förstår betydelsen av att man delar kunskap inom projektgruppen
 • Kan utföra en riskanalys och uppgöra en åtgärdsplan
 • Kan organisera projektgruppens verksamhet enligt uppdragsgivarens beställning och målsättningar
 • Tar ansvar för sin egen aktivitet och handlar i enlighet med överenskomna tillvägagångssätt

Innehåll:

 • Projektrelaterad terminologi
 • Projektmodeller och agila metoder
 • Verktyg inom projektplanering
 • Projektdokumentation
 • Genomförande av projekthelhet

 

Kurser med schemalagda onlineföreläsningar:

 

Liike-elämän suomi 1, 3 sp FE21FLKO01

Lärare: Sanna Nygård 

Måndagar 5.9 - 31.10, kl 16 - 18 online. 

Mål

Studerande:

 • Kan presentera sin utbildning, sin arbetslivserfarenhet och sitt kunnande muntligen och skriftligen
 • Behärskar terminologi som rör studier och arbetsliv inom den egna branschen
 • Förstår och kan tillgodogöra sig innehållet i texter som rör studier, arbetsliv och den egna branschen

Innehåll:

 • Studier och studieliv
 • Arbetsliv och den egna branschen
 • Arbetssökning
 • Muntlig och skriftlig kommunikation
 • Språkriktighet och språkvård

Förkunskaper:  

 • Andra stadiets lärokurs i finska
 • Kunskaper på nivå B1

 

Svenska för affärslivet 3 sp FEJ19TB04

Lärare: Tanja Myntti

Torsdagar 8.9 - 27.10 kl. 16 - 18 online.

Mål

Studernade:

 • Den studerande kan muntligt och skriftligt kommunicera på ett strukturerat och språkligt välfungerande sätt.
 • Den studerande är medveten om olika vägar att söka information och kan använda dem samt kan rapportera enligt standarduppställningar.
 • Den studerande kan använda referenssystem och känner till arbetsprocessen för vetenskapligt skrivande.

Innehåll:

 • Referat eller andra längre skrivuppgifter, fackuppsats
 • Officiella skrivelser (möteshandlingar, affärsbrev)
 • Föredragningsteknik och föredrag
 • Regler för skriftliga rapporter och vetenskapliga arbeten

 

Business English 1, 3 sp FEV18KO04

Lärare Maria Engberg 

Måndagar 7.11 - 19.12 kl. 16 - 18 online.

Mål

Studerande:

 • Känna till olika stilar i engelska och dess användning
 • Känna till och kunna skapa arbetslivsrelaterade dokument samt kommunicera i arbetslivet på engelska
 • Kunna delta i och hantera processer för att söka jobb och delta i en intervju på engelska
 • Kunna leverera en muntlig presentation om ett ämne inom arbets- eller affärslivet

Innehåll:

 • Färdigheter och dokument i arbetssökande: (CV, jobbansökan, elevator pitch, förberedelse för en arbetsintervju)
 • Arbetslivsfärdigheter: skriva e-post och kommunicera i arbetsrelaterade sammanhang (möten, presentationer och handlingar)

Förkunskaper:  

 • B1 in CEFR

 

Affärsredovisningens grunder 5 sp FE21FLFO02

Lärare Cilla Salo

Onsdagar 1.9 - 2.11 kl 16 - 17.45 (ej v.42). 

Mål

Studerande:

 • Känner till de lagstadgade kraven för bokföring och bokslut
 • Kan bokföra grundläggande affärshändelser
 • Känner till de grundläggande bokföringsrapporterna och kan använda dem
 • Känner till bokslutets struktur

Innehåll:

 • Grundbegrepp inom affärsbokföringen
 • Grundläggande periodiseringar; lagerförändring, avskrivningar
 • Bokföring i ett ekonomisystem
 • Mervärdesskattens hantering i bokföringen
 • Dagbok, huvudbok, resultaträkning, balansräkning

 

Arbetsrätt 3 sp FEV18JU02

Lärare Mayvor Höglund

Onsdagar v.45 - 50 kl. 14-18, onlineföreläsningar samt handledningar

Mål

Studerande:

 • Känner till hur arbetsförhållanden regleras i rättsordningen
 • Känner till hur arbetsavtal regleras i arbetsavtalslagen
 • Känner till grunderna i arbetstidslagstiftning
 • Känner till grunderna i arbetarskydd
 • Känner till grunderna i Semesterlag

 

Introduction to ERP  5 sp FE21FLLT01

Lärare Rolf Gammals och Kim Friman

Torsdagar 3.11 - 15.12 kl. 16 - 18.

Mål

Studerande:

 • Känner till ett ERP-systems uppbyggnad
 • Inser ERP-systemets betydelse i olika funktioner i en organisation

Innehåll:

 • ERP-systemets olika funktioner
 • Informationskedjor i ett ERP-system
 • Försäljningsprocessen
 • Inköpsprocessen
 • Attesteringsprocesser
 • Kostnadsersättningar
 • CRM
 • Kassafunktionen i ett integrerat ekonomisystem
 • Projektadministration

 

Inriktade studier Digital kommunikation:

 

Kommunikationsstilar och kreativt skrivande 4 sp FE21DK04

Lärare Anna Bertills

Onlineföreläsningar tisdagar 6.9, 13.9 och 27.9 kl 16-18, däremellan grupphandledning enligt skild bokning

Mål:

 • Människors medievanor förändras i symbios med digital teknologi i en allt mera global värld. Här utvecklas ditt skrivande och också konsten att formulera berättelser - storytelling överlag är något som både berikar och lägger grunden för kreativt skrivande. Kursen fokuserar på textbearbetning, gruppcoaching och storytelling som grund för att kunna skriva både professionellt i ditt yrke och vardag men också stärka din kreativa sida och självförtroende inom textproduktion.

Innehåll:

 • Kunskap inom ledarskap; positiva formuleringar och motiverande samtal
 • Kan hantera kommunikation; grundläggande marknadsföring, tumregler/lathund, fallgropar och klichéer, manipulation/beteendepåverkan
 • Behärskar intern kommunikation; Kan skapa ett internt kafferum - kommunikationskanaler som fungerar
 • Behärskar god svenska i skrivande

 

Visuell kommunikation i en digital omgivning 3 sp FE21DK05

Lärare Mikael Paananen 

Onlineföreläsningar tisdagar 4.10, 11.10, 25.10, 29.10 och 13.12 kl. 16 - 18. Däremellan egna studier. 

Mål

Studerande:

 • Känner till grunderna för utformning av visuell kommunikation.
 • Förstår betydelsen av visuella element i en digital omgivning
 • Kan grunderna i att producera visuellt material utgående från kundens behov, kanal, målgruppens
  profil och budget.

 

Kriskommunikation 3 sp FE21DK06

Lärare Anna Bertills

Onlineföreläsningar tisdagar 1.11, 8.11,15.11 och 22.11 kl 16 - 18.

Mål

Studerande:

 • Har kunskap i budskapskommunikation
 • Känner till fokuseringen på budskapsträning och budskapsformulering
 • Har grundläggande insikter i mediaträning
 • Utvecklar en förmåga att förstå och hantera riskhantering och riskanalys
 • Kan kriskommunicera 1) som företag 2) som myndighet 3) som organisation
 • Har kunskap (både förebyggande och reparativt) i att klara av att kommunicera i sämre tider

 

Kontaktperson för Flexibelt till tradenom:
Anna-Lena Berglund, anna-lena.berglund@novia.fi 

 

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

01.06.2022 - 31.07.2023

Kursavgift

HT 100,00 € / VT 100,00 €