Etappvis till tradenom, våren 2021, Åbo

Etappvis till tradenom vårterminen 2021

 

Kurserna går via webex, länk till webex sänds ut före kurstillfället och mer information fås inför kursstart.

 

* Intern redovisning och budgetering, 5 sp
(FEKÅ19LF02)

Tid: 8.1-31.3.21

Kursstart:  8.1.2021 kl. 14-17

Kursansvarig: Rolf Gammals

Mål:

Studerande:
- förstår grundförutsättningarna för en lönsam affärsverksamhet.
- kan uppgöra grundläggande bidragskalkyler och kalkylera fram relevanta nyckeltal.
- känner till principerna för kostnadsbaserad, konkurrentbaserad och kundbaserad prissättning.
- förstår budgeteringens roll i verksamhetsplaneringen.
- kan uppgöra och analysera resultat-, likviditets- och balansbudget.

Kursinnehåll:
Teori och räkneuppgifter i kostnadskalkylering

-täckningsbidragskalkyl
-resultatdiagram (nollpunktsanalys)
-nyckeltal
-lageromsättning
-prissättning
-kostnadskalkyler

Budgetering
- kan uppgöra och analysera resultatbudget och likviditetsbudget
- förstår budgeteringens roll i verksamhetsplaneringen

 

* Suomi, 2 sp
(FEV18KO02)

Tid: 15.1 – 12.3.2021

Start. 15.1.21 kl. 14-17

Kursansvarig: Emilia Vikfors 

Mål:

- Ett gott allmänt ordförråd
- Att behärska den centrala grammatiken
- Att förstå allmänna finska texter (faktatexter, artiklar osv.)
- Att förstå och kunna skriva vardagslivets brev och meddelanden
- Att muntligen klara av vardagliga situationer

Innehåll:
- Repetition av den centrala grammatiken
- Skola och studier
- Arbetsliv
- Miljö
- Vardagliga situationer

 Förkunskapskrav:

Andra stadiets lärokurs, eller motsvarande.
Utgångsnivån är B1 vilket motsvarar C i lång finska (A-finska) eller M i kort finska (B-finska) i studenten.

För bedömningen av kunskaper i finska som andra inhemska används Gemensam europeisk referensram för språk (CEFR). Nivå B1.1 och B1.2 anger nöjaktiga kunskaper (vitsorden 1–3) och nivå B2 eller högre anger goda kunskaper (vitsorden 4–5). För att utföra kursen med godkänt vitsord (vitsordet 1) bör den studerande uppvisa sådana kunskaper som krävs för nivå B1.1.

 

* Att leda kundrelationer, 5sp 
(FEKÅ19KM01)

Tid: 19.3.- 28.5.2021

Start: 19.3.21 kl. 14-17

Kursansvarig: Annemari Andrésen

Mål:

Studerande:
- vet hur man tillämpar teoretiska modeller och processer för utveckling av kundrelationer.
- kan analysera och utveckla kundlönsamhet.
- förstår vikten av att använda informationssystem för att hantera kundrelationer.
- kan utveckla ett kundfokuserat värdeerbjudande.

Innehåll:
- Kundresan
- Kundprofilering
- CRM
- Salesfunnel
- Stamkundsprogram
- Content marketing
- Inbound marketing

 

* Marknadsrätt, 3sp
(FEV18JU04)

Kursansvarig: Anna Lönngren

Tid: 26.3-28.5.21

Start: 26.3.21 kl. 14-17

Mål:

- Känner till lagstiftning som reglerar konsumentens rättigheter och skyldigheter
- Känner till hur marknadsföring regleras i rättsordningen
- Känner till grunderna i konkurrensrätt
- Känner till grunderna i immaterialrätt

 

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

08.01.2021 - 28.05.2021

Kursavgift

Avgiften för Öppna YH är 15€/sp, alternativt 100€ för hela terminen. Undantag gäller högskolestuderande, Novias egen personal samt beväringar som studerar kostnadsfritt. Arbetssökande och permitterade studerar gratis inom öppna yh, med undantag Öppna yh ledstuderande.