Flexibelt till tradenom, 64 sp

Siktar du på att bli tradenom men önskar en mer flexibel lösning att ta dig i mål?
Flexibelt till tradenom med start hösten 2021 är kanske det du söker!


Här erbjuder vi: 

SNABBA OCH FLEXIBLA STUDIER PÅ DISTANS VIA ÖPPNA YRKESHÖGSKOLAN


Du kan börja på genast, via öppna yrkeshögskolan, och läsa de moduler du behöver. 
Du hittar närmare information om kurser vi erbjuder under läsåret 2021-2022 och tidtabeller nedan.
Efter minst 30 avlagda studiepoäng kan du söka in via separat antagning för examensstudier eller välja att studera vidare inom Öppna YH.

Om du bara vill fortbilda dig genom att läsa separata kurser går det också bra. 

Studieupplägget för tradenomexamen
För tradenomexamen krävs 210 studiepoäng. Dessa består av grundstudier, yrkesstudier och inriktade yrkesstudier. Dessutom ska man också ha praktik, valfria studier, forsknings- och utvecklingsmetoder samt ett examensarbete.

Vi tar tillvara tidigade studier och erfarenhet
Inom utbildningen flexibelt till tradenom kan vi ta till vara det mesta av dina tidigare studier och relevant arbetserfarenhet samt omsätta det i studiepoäng. Vi gör en individuell studieplan för dig beroende på vad du redan studerat och vad du har för arbetserfarenhet. Vi validerar tidigare studier så att du inte behöver gå hela kurser i ämnen du redan behärskar. Det betyder att du kan förkorta din studietid om du har mycket studier och erfarenhet bakom dig.

Du kan välja att fördjupa dig inom ekonomiledning eller kommunikation.
Kurserna inom inriktade studierna kräver dock förkunskaper från grund- och yrkesstudier för att kunna ta till sig kursinnehållet. Relevant arbetserfarenhet eller tidigare studier räknas också som förkunskaper.

Blocket för digital kommunikatör är nytt och det kan givetvis också tas som en fortbildningshelhet utanför denhär utbildningen. Anmälan till endast den separata utbildningen för digital kommunikator hittar du här: https://www.novia.fi/utbildning/kontinuerligt-larande/oppna-yh/oppnayh-kurser

Kostnader:
100 euro per termin.
Fram till 31.12.2021 studerar du som är arbetssökande eller permitterad kostnadsfritt. 
Se närmare information om kostnader inom Öppna YH här:https://www.novia.fi/utbildning/kontinuerligt-larande/oppna-yh/

 

---------------- 

(Scrolla ner för att se de kurser som pågår hösten 2021)

Våren 2022 erbjuder vi följande kurser:
Informationen uppdateras an efter

 

*IT-verktyg, 5 sp
(FEV18TB03)

Kursen öppnar 10.1.2022, självstudiekurs
Lärare Katarina Sandström

Mål

Studerande:

 • känner till Novias IT-tjänster
 • kan använda textbehandlingsprogam
 • kan grunderna i att använda ett kalkyleringsprogram
 • kan använda program för att visualisera muntliga presentationer
 • har förståelse för databashantering

Innehåll

 • Novias IT-tjänster och nätverk
 • textbehandlingsprogram
 • kalkylprogram
 • presentationsprogram
 • databaser

 

*Att leda kundrelationer, 5 sp
(FEKÅ19KM01)

Kursen öppnar 7.2.2022, självstudiekurs
Lärare: Johanna Tidström

Mål

Studerande:

 • vet hur man tillämpar teoretiska modeller och processer för utveckling av kundrelationer.
 • kan analysera och utveckla kundlönsamhet.
 • förstår vikten av att använda informationssystem för att hantera kundrelationer.
 • kan utveckla ett kundfokuserat värdeerbjudande.

 

 

*Human Resource Management, 5 sp
(FEKÅ19FU02)

Tid för kursen: 12.1.-31.3.2022
Start 12.1. kl 16-18 med onlineföreläsning, därefter online alla onsdagar i januari och februari kl 16-18

Lärare Kajsa From

Mål

The Student:

 • knows how personnel management and organisation are connected to a company's business, goals and strategies.
 • knows about the processes and systems of recruitment, human resource development and compensation.
 • understands the connections between the well-being of the personnel and a company's success.

 

*Ekonomisk matematik, 5 sp
(FEE19FO01)

Lärare Katarina Sandström

Tid för kursen: 16.3.-31.5.2022

Kursstart online 16.3. kl 16-18 och därefter räkneövningar
23.3, 30.3, 6.4, 13.4 och 20.4. kl 16-18.
 

Mål

Studerande:

 • kan lösa problem med procentuell förändring, index, inflation, deflation och valutaberäkning
 • kan utföra ränte- och momsberäkningar samt prissättningskalkyler
 • kan räkna med ränta, periodiska betalningar samt krediter med hjälp av ett kalkylprogram
 • känner till olika grundbegrepp inom investeringskalkyl och kan uppgöra investeringskalkyler med hjälp av ett kalkylprogram
 • förstår hur optimeringsproblem inom finansmatematik löses med kalkylprogram

Innehåll

 • procenträkning
 • indexberäkningar, köpkraft, inflation och deflation
 • momsberäkning och prissättningskalkyler
 • valutaberäkningar
 • enkel och sammansatt ränteräkning
 • prissättningskalkyler
 • periodiska betalningar och krediter
 • investerings- och optimeringskalkyler

 

*Risk Management and Internal Control, 3 sp
(VAL21003)

Lärare Marika Nygårdas

Tid för kursen:
4.4.-31.5.2022
Onlineföreläsningar 4.4, 11.4, 25.4, 16.5 och 23.5 kl 16.30-18.30.
Teoribaserade föreläsningar bandas.

Mål

Studerande:

 • förstår betydelsen av riskhantering och intern kontroll i en organisation
 • känner till riskhanteringsmetoder
 • känner till metoder för att bygga upp intern kontroll
 • kan utföra och dokumentera riskanalys och planera kontrollaktiviteter

Innehåll

 • riskhantering
 • intern kontroll
 • COSO
 • God förvaltningssed

 

Inriktade studier Digital kommunikation:

*Intern kommunikation,5sp
(FE21DK02)
Lärare Anna Bertills

Kurstid:
11.1.-28.2.2022.
Onlineföreläsningar 11.1, 18.1 och 26.1. kl 16-18.

Mål

Studerande:

 • Har kunskap i hur intern kommunikation hanteras, skapas och utvecklas.
 • Förstår hur en intern kommunikatör arbetar
 • Har kunskap i hur organisationskultur skapas och vårdas med god intern kommunikation.
 • Får insikt i hur näringsliv, offentlig sektor och tredje sektor bygger det interna samspelet genom kommunikation
 • Har kunskap om hur HR-kommunikation fungerar som del av intern kommunikation.
 • Förstår hur intern kommunikation byggs rent strategiskt
 • Har en grund i det kommunikativa ledarskapet

 

*Digitala kommunikationsplattformar och -kanaler, 5 sp
(FE21DK03)

Kurstid: Onlineföreläsningar tisdagar v 11-20 kl 16.30-18
Lärare: Håkan Sourander

Mål

Studerande:

 • känner till aktuell teknik och kan utnyttja digitala kanaler för att nå målgrupperna i den digitala verksamhetsmiljön.
 • kan utforma sitt budskap rätt beroende på använd kanal.
 • känner till grunderna för hur man mäter och analyserar effekten av kommunikation i digitala kanaler.
 • vet hur man bygger upp digital kommunikation på ett lönsamt sätt.
 • kan skapa nätverk i en digital miljö.

 

Vi förbehåller oss rätten till justeringar i programmet.
Kurserna i utbildningen anordnas när antalet deltagare är tillräckligt.
För att kunna garantera detta erbjuder vi även på höstkanten kurser som separata utbud.

 

Kontaktperson:
Anna-Lena Berglund, anna-lena.berglund@novia.fi

 

------------------------------------------------------------ 

Följande kurser erbjuds och pågår under hösten 2021

KICK OFF tillfälle 10.9 kl. 15.00
Viktigt att alla deltagare är med för att få information om utbildningen!

Efter sista anmälningsdag som infaller 1.9 2021 får anmälda till kursen information per mail.

 

* Introduktion till högskolestudier 1 sp 
FEV18TB01)

Kursen öppnar 10.9.2021 och stängs 31.5.2022
Lärare: Berglund Anna-Lena

Mål:
Studerande känner till sin egen högskola, sin bransch och reflekterar över sina karriärmöjligheter.
Studerande besitter de studiefärdigheter som krävs för studier vid högskola, inser sin roll som studerande samt kan arbeta i team med andra.

Innehåll:

 • Högskolans olika tjänster
 • Branschkännedom och personliga karriärmål
 • Studieteknik
 • Teambuilding

___ 

* Marknadsföringens grunder 5 sp
(FEKÅ19TPE05)

Kursen öppnar 13.9.2021 och stängs 31.5.2022
Lärare: Kim Friman

Mål och innehåll;
Studerande:

 • behärskar grundläggande teori inom marknadsföring.
 •  förstår hur man skapar värde för kunden.
 • vet hur man genomför kundsegmentering.
 • kan välja rätt kanaler för att nå målgruppen med sitt budskap.

___ 

* Ekonomi och företagsamhet 5 sp
(FEKÅ19TPE03)

Kursen öppnar 11.10.2021 och stängs 31.5.2022
Lärare: Thomas Sabel

Mål och innehåll:
Studerande:

 • inser betydelsen av en kundorienterad affärs- eller verksamhetsidé.
 • kan använda verktyg för affärs- och verksamhetsutveckling.
 • känner till etableringsprocessen för företag och föreningar i Finland.
 • förstår vad ett entreprenöriellt förhållningssätt innebär.
 • kan koppla hållbarhet till affärsutveckling.

___ 

* Handels- och bolagsrätt 6 sp 
(FEJ19JU01)

Start 6.10 kl 16.15-18, därefter 13.10, 27.10., 3.11, 10.11, 24.11, 1.12 kl 16.15-18
Lärare: Mayvor Höglund

Mål:
Studerande förstår och kan använda facktermer inom juridik; speciellt inom handelrättens och bolagsrättens område.
Studerande kan tillämpa de olika lagarna som gäller inom området.
Studerande kan på ett motiverat sätt välja bolagsform med beaktande av olika handelsmässiga och juridiska aspekter.

Innehåll:

 • grundbegrepp inom handelsrätt
 • avtalsrätt
 • obligationsrätt
 • indrivningsrätt
 • köprätt
 • konsumenträtt
 • bolagsrätt

___ 

Corporate Sustainability and Quality Management 4 sp
(FE21FLLT02)

Kursen pågår / Time for course: 26.10-31.12.2021

Onlineföreläsningar tisdagar och torsdagar kl. 17.30-19 
Online lectures Tuesdays and Thursdays at 17.30-19.00


Lärare: Erik Englund

Course objectives:

Student can

 • describe the company's social responsibility and know how this can be measured
 • describe and argue ethical and environmental issues from a business economic perspective
 • analyze markets, customer behavior and production from a quality perspective
 • knows about quality systems and their importance from a management perspective
   

Course content:

 • corporate social responsibility
 • sustainable development
 • quality control
 • quality systems 

 ___

* Leadership and Organization, 5 sp
(FEV18LT03)

Kursstart 16.9. kl 16.15-18
närmare info vid kursstart
Lärare:Kajsa From

Course objectives:
The student understands how an organization works and she/he is familiar with the principles of leadership and activities in a goal oriented-oriented organization.
After the course the student understands importance of individual- and professional competence development, different types of leaderships, importance of clear vision and mission statements, strategy and objectives, organizational values as a core of organizational culture.

Course content:
The subjects covered on the course cover organizational behaviour and the concept of leadership in different contexts and forms of organizations, such as team leading, strategic leadership, human resource management and leading as an individual process.
The course introduces a broad range of leadership theories and how they are applied to organizations today.

 

Inriktade studier:

 Strategisk extern kommunikation 5 sp      
(FE21DK01)

Start v 43, närmare info senare.
Lärare:Anna Bertills.

--------------------------------------------

 

 

Kontaktpersoner:
Anna-Lena Berglund, anna-lena.berglund@novia.fi

 

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

10.09.2021 - 31.07.2022

Kursavgift

HT 100,00 € / VT 100,00 €